REKLAMAČNÝ PORIADOK


Všeobecné ustanovenia 

 1. Tento reklamačný poriadok upravuje postup predávajúceho DOMIVI s. r. o. so sídlom Garbiarska 49/50, 926 01, Sereď, Slovenská republika, IČO: 53465750, DIČ: 2121376246, IČ DPH: SK2121376246 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 48058/T, poštová adresa: Garbiarska 49/50, 926 01, Sereď (ďalej len „Predávajúci”) a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci”)  pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na internetovej adrese  shop.p38.sk a práva a povinnosti Kupujúceho a Predávajúceho (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany”) s tým súvisiace.
 2. Postup Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na shop.p38.sk ako aj úprava práv a povinností Zmluvných strán s tým súvisiacich sa riadi podľa § 619 až § 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 3. Postup Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na shop.p38.sk ako aj úprava práv a povinností Zmluvných strán s tým súvisiacich sa riadi podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
 4. Kupujúci potvrdzuje odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom Predávajúceho a bezvýhradne s ním súhlasí. Okamihom odoslania elektronickej objednávky Predávajúcemu je prejavom  súhlasu s reklamačným poriadkom a stáva sa pre Kupujúceho záväzným.
 5. Reklamačný poriadok je verejne dostupný na shop.p38.sk.Kontrola tovaru pri prevzatí 

 1. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom – poštovou/kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
 2. Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí.
 3. Ak Kupujúci zistí nekompletnosť tovaru alebo akékoľvek poškodenie tovaru spôsobené prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením obalu, je povinný reklamáciu bezodkladne, najneskôr však do troch dní od prevzatia zásielky, uplatniť u Predávajúceho. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez závad a reklamácie z tohto titulu nebudú akceptované.
 4. Všetok tovar ktorý je možné rozbaliť bez poškodenia obalu je k dispozícií pre zákazníkov, aby si daný tovar vyskúšali, preto môže tento tovar niesť minimálne známky používania.
 5. Kupujúci je povinný Predávajúcemu reklamovať závady a nedostatky tovaru zakúpeného na shop.p38.sk bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

  
Priebeh reklamácie/výmeny/vrátenia tovaru

Kupujúci je povinný odoslať email o reklamácií/vrátení/výmene tovaru na obchod@p38.sk.

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy v 14dňovej lehote: Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Tovar, ktorý Kupujúci vracia musí byť nepoškodený, nesmie javiť používania. Kupujúci v tomto prípade neuhrádza manipulačný poplatok v súvislosti s odstúpením od Kúpnej zmluvy. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. V prípade, ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy len sčasti, Predávajúci Kupujúcemu vráti zodpovedajúcu časť kúpnej ceny za tovar zníženú o sumu poštovných nákladov vzniknutých v súvislosti so zaslaním objednaného tovaru. Predávajúci vráti Kupujúcemu  hodnotu tovaru zníženú o poštovné náklady ak ich Kupujúci pri kúpe nehradil ako samostatnú položku.
 2. Kupujúci vracia tovar, ktorý si neobjednal: V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar, ktorý si objednal, nezodpovedá tovaru, ktorý prevzal, Kupujúci má právo vrátiť tovar Predávajúcemu max. do 30 dní od prevzatia tovaru Kupujúcim. Kupujúci neuhrádza manipulačný poplatok za vrátenie tovaru Predávajúcemu. Náklady na vrátenie tovaru znáša Predávajúci.
 3.  Kupujúci požaduje zámenu tovaru v dôsledku nevyhovujúcich parametrov tovaru (veľkosť a/alebo farba tovaru): V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar, ktorý si objednal, mu nesedí z dôvodu nevyhovujúcej veľkosti a/alebo farby, má právo vrátiť prevzatý tovar a požadovať jeho výmenu za tovar inej farby a/alebo inej veľkosti, môže tak učiniť max do 30 dní od prevzatia tovaru. Tovar, ktorý Kupujúci vracia musí byť nepoškodený, nesmie javiť známky používania, musí obsahovať všetky pôvodné komponenty originál pripevnené k tovaru. Výmenu tovaru je možné uskutočniť iba v prípade, ak to umožňujú skladové zásoby Predávajúceho. V opačnom prípade sa má za to, že Kupujúci odstúpil od kúpnej zmluvy. Náklady na vrátenie tovaru znáša Predávajúci. Predávajúci dodá zamenený tovar Kupujúcemu bezodkladne v zmysle bodu “Dodacie lehoty” týchto podmienok.
 4. Kupujúci si uplatňuje právo vyplývajúce zo zodpovednosti Predávajúceho za vady predaného tovaru: Bližšie podmienky sú upravené v článku “Záručné podmienky a záručná doba” tohto reklamačného poriadku. 
 1. Kupujúci je povinný uviesť v emaily o reklamácií/vrátení/výmene nasledujúce údaje:
  1.1 Identifikácia Kupujúceho, t. j. meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, kontakt (telefón a e-mailová adresa);
  1.2    Číslo elektronickej objednávky (Číslo na faktúre);
  1.3    Popis tovaru, ktorý Kupujúci žiada zameniť/vrátiť a popis zameneného tovaru s uvedením kódu, farby, veľkosti, množstva a ceny tovaru;
  1.4    V prípade vrátenia tovaru číslo bankového účtu Kupujúceho a názov a kód banky, v ktorej je účet vedený;
  1.5    V prípade výmeny tovaru uviesť adresa, na ktorú má byť dodaný vymenený tovar;
 2. Ak sa v prípade neúplnosti informácii Predávajúcemu nepodarí opakovane telefonicky dovolať Kupujúcemu a/alebo Kupujúci nereaguje na e-mailovú výzvu Predávajúceho do 14 pracovných dní od prevzatia emailu a/alebo zaevidovania vráteného tovaru, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetného vrátenia/zámeny/reklamácie a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť Kupujúcemu na adresu uvedenú vo Formulári.
 3. Ak spolu s vyplneným Formulárom a s Požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti.
 4. Tovar, ktorý je predmetom bezdôvodného vrátenia/zámeny musí byť kompletný, nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom nepoškodenom obale. Tovar nesmie javiť na sebe známky používania. Všetky štítky, cenovky a iné značenia tovaru musia byť na pôvodnom mieste a nesmú byť z tovaru odstránené. Kupujúci je povinný poistiť tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie znáša Kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru Predávajúcim.
 5. Kupujúci je povinný kompletne vyplnený Formulár spolu s Požadovanými dokladmi doporučene poslať spolu s tovarom, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie na adresu sídla Predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný Kupujúcim na dobierku.
 6. Celková suma za tovar, ktorý bol vrátený Predávajúcemu v súlade s týmito VOP, znížená o manipulačný poplatok/poplatky, v prípadoch ustanovených v týchto VOP, bude prevedená na účet Kupujúceho uvedený vo Formulári a to do 15 dní odo dňa prevzatia kompletne vyplneného Formulára spolu s Požadovanými dokladmi a s tovarom, ktorý sa vracia z dôvodu uvedeného v bode 1.1, 1.2 a 1.3 tohto článku.Záručné podmienky a záručná doba 

 1. Na dodaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu. Vada tovaru a nároky vyplývajúce z vady tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.
 2. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je Kupujúcemu emailom zaslaná faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.
 3. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený. Kupujúci je povinný v emaily čo najvýstižnejšie popísať vadu, pre ktorú tovar reklamuje.
 4. Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.
 5. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Náklady na dodanie reklamovaného tovaru Predávajúcemu uhrádza Kupujúci. Pri neoprávnenej reklamácii je Kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením takejto reklamácie vo výške 12 EUR.
 6. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo iná povinná osoba určená na opravu je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 14 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.
 7. Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná do troch pracovných dní, tovar zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie.
 8. Predávajúci zašle Kupujúcemu o vybavení reklamácie email s finálnym stanoviskom voči reklamácii.
 9. Kupujúci sa môže voči rozhodnutiu reklamácie odvolať v lehote 30 dní od doručenia tohto rozhodnutia. 

 1. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť reklamačný poriadok. Zmeny a/alebo doplnky tohto reklamačného poriadku vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na shop.p38.sk

V Trnave dňa 01.04.2024

Záručné podmienky

Na tovar zakúpený od 1. apríla 2004 platí zákonná záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť uzatvorením spotrebiteľskej zmluvy tzn. okamihom, kedy kupujúci tovar prevezme od predávajúceho. Záručná doba je obdobie, počas ktorého by si mal výrobok zachovať svoje úžitkové, estetické a kvalitatívne parametre.

Záruka sa vzťahuje na výrobné a materiálové chyby, alebo iný rozpor s kúpnou zmluvou. Chybou sa rozumie nedostatok na tovare, ktorým je obmedzené, prípadne znemožnené jeho ďalšie používanie.

Záručnú dobu nie je možné zamieňať so životnosťou výrobku, t.j. dobou, počas ktorej pri správnom používaní a ošetrovaní môže tovar vydržať, vzhľadom ku svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania.

Záruka sa nevzťahuje na opotrebovanosť výrobku v súvislosti s jeho bežným používaním, na úmyselné či neúmyselné poškodenie alebo zanedbanie pravidiel údržby, na chyby kvôli ktorým bola znížená cena výrobku.

Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu. Nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.

Dátumom uplatnenia reklamácie sa pozastavuje plynutie záručnej doby na výrobok. Začne plynúť až dňom prevzatia výrobku po vybavení reklamácie (dňom, kedy je kupujúci povinný si výrobok u predajcu po vybavení reklamácie vyzdvihnúť).

Záručná doba sa predlžuje o dobu, kedy bol tovar v oprave, t.j. o dobu, kedy je zákazník povinný si tovar po reklamácii prevziať. Zákazník je povinný si tovar prevziať aj po neuznanej reklamácii.  Po treťom neprevzatí tovaru a písomnom upozornení podlieha neprevzatý tovar po 6 týždňoch skartácii.

Vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu. Práva zo zodpovednosti za vady sa môže kupujúci domáhať na súde, len ak vady vytkol najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia veci.

Právo na náhradu nevyhnutných nákladov môže kupujúci uplatniť na súde, len ak náklady predávajúcemu oznámi v lehote 24 mesiacov od prevzatia veci.

Reklamačné konanie

Zákazník si uplatňuje reklamačné konanie písomne, vyplnením a zaslaním reklamačného formulára na poštovú, alebo e-mailovú adresu predávajúceho. Tovar ako balík, s priloženým reklamačným formulárom a faktúrou, pošlite na vlastné náklady na adresu predávajúceho: DOMIVI s. r. o., Garbiarska 49/50, 926 01, Sereď, Slovenská republika. Tovar nad 30 Eur odporúčame poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme.

Predávajúci má povinnosť posúdiť oprávnenosť a riešiť reklamáciu v zákonom stanovenej lehote, t.j. do 30 dní od dátumu jej uplatnenia.

Ak je dôvod reklamácie a spôsob jej riešenia zložitý a vyžaduje viac ako 30 dní, predávajúci o tom informuje zákazníka, s ktorým následne toto odsúhlasí. O výsledku reklamácie bude zákazník informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie telefonicky, prípadne iným spôsobom a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou rozhodnutie o reklamácii. V prípade uznanej reklamácie zabezpečí predávajúci opravu tovaru, výmenu tovaru za nový, alebo vrátenie peňazí kupujúcemu, v prípade neuznanej reklamácie kupujúci obdrží  tovar späť spolu s písomným vyjadrením.

Kupujúci je povinný predložiť na reklamáciu tovar kompletný a čistý. V opačnom prípade je predávajúci oprávnený reklamáciu odmietnuť.

Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná lehota znova odo dňa prevzatia nového tovaru. Ak dôjde k výmene časti výrobku – súčasti, na ktorú bola poskytnutá záruka – platí to isté.

Po uplynutí záručnej doby zaniká právo reklamovať chyby tovaru, alebo iný rozpor s kúpnou zmluvou.

Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za chybu, uznáva sa len výrobná chyba. Upozorňujeme, že každú jednu zásielku pred zabalením a odoslaním dôkladne skontrolujeme, aby sme vylúčili akékoľvek nedostatky, ktoré by mohli podliehať reklamácii. Je nevyhnutné sa preto riadiť usmerneniami, ktoré sú uvedené nižšie.

Postup pri vybavovaní reklamácie

Zákazník spolu s reklamovaným výrobkom predloží:

Potvrdenku o kúpe tovaru (faktúru); ak ide o opakovanú reklamáciu toho istého výrobku, predloží aj predchádzajúci reklamačný zápis.

Vyplnený reklamačný romulár.

Originál reklamačného formuláru  si ponechá zákazník, kópiu dostane predávajúci.

Spôsoby riešenia reklamácie

Ak ide o chybu odstrániteľnú, predávajúci dá výrobok na vlastné náklady opraviť.

Ak ide o chybu neodstrániteľnú, t.j. rozsah poškodenia je taký, že nie je možné chybu odstrániť bez viditeľného defektu, alebo náklady na opravu presahujú cenu výrobku, môže predávajúci:

 1. výrobok vymeniť za rovnaký nepoužívaný výrobok alebo
 2. vrátiť peniaze zákazníkovi, t.j. odstúpiť od zmluvy – a to v prípade, ak

– chybu výrobku nie je možné odstrániť a bráni jeho ďalšiemu používaniu,

– alebo ak sa trikrát po sebe zopakovala tá istá odstrániteľná chyba u toho istého výrobku (strata dôvery),

– alebo ak nebola vybavená reklamácia v zákonnej lehote maximálne 30 dní.

Dôležité upozornenia

Každú jednu zásielku pred zabalením a odoslaním dôkladne skontrolujeme, aby sme vylúčili akékoľvek nedostatky, ktoré by mohli podliehať reklamácii.

Pri každom kontakte s nami uveďte Vaše číslo objednávky, alebo číslo faktúry.

Faktúra je Vašim dokladom o kúpe tovaru. Bez faktúry nie je možné tovar vymeniť alebo vrátiť. Tovar môžete vrátiť do 14 dní od prevzatia zásielky bez udania dôvodov. Tovar musí byť v pôvodnom stave a obale (krabici).

Záručná lehota: V zmysle platného reklamačného poriadku sa na každý tovar vzťahuje 2-ročná zárukčná lehota. Plynúť začína dňom prevzatia tovaru. Záručná lehota sa vzťahuje iba na tovar s preukázateľnými chybami.

Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že nie ste spokojný s vybavením reklamácie alebo keď sa obrátite na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a neboli ste spokojný so spôsobom, ktorým bola vybavená reklamácia alebo ak sa domnievate sa, že predávajúci porušil vaše práva, máte právo sa obrátiť na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci takúto žiadosť zamietne alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk, kde si môžete vybrať subjekt, na ktorý sa obrátite.

Riešenie sporov on-line (RSO)

Zákazník si akékoľvek svoje práva a nároky môže voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov.

Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na obchod@p38.sk.

Vrátenie a výmena

Vrátenie tovaru v  14-dňovej lehote

Právo odstúpiť od zmluvy je možné do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. V takom prípade nás kontaktujte, najlepšie doručením odstúpenia spotrebiteľa od zmluvy buď emailom alebo doručením odstúpenia spotrebiteľa od zmluvy spolu s tovarom. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. Lehota pre odstúpenie trvá 14 kalendárnych dní a začína plynúť nasledujúci kalendárny deň po prevzatí, napr. ak si prevezmete tovar v piatok, prvý deň sa počíta sobota.

Produkt musí byť nepoužívaný a kompletne zabalený v originálnom balení!

Kam tovar vrátiť

Spolu s vyplneným odstúpením spotrebiteľa od zmluvy a dokladom o kúpe môžete tovar vrátiť na adrese DOMIVI s. r. o., Garbiarska 49/50, 926 01, Sereď, Slovenská republika. 

Vrátený tovar prosím dobre zabaľte, aby sa predišlo k jeho poškodeniu behom prepravy. Pri vrátení doručte tovar v pôvodnom stave ako pri prevzatí. Tovar odoslaný na dobierku nepreberáme!

Zaväzujeme sa vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru na zákazníkom uvedený bankový účet.

Bezplatná výmena tovaru v 14-dňovej lehote

Tovar je možné vymeniť do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. V takom prípade odošlite tovar spolu s vyplneným formulárom na výmenu tovaru  na adresu DOMIVI s. r. o., Garbiarska 49/50, 926 01, Sereď, Slovenská republika. Po doručení zásielky Váš požiadavok spracujeme v čo najkratšej dobe. Produkt musí byť nepoužívaný a kompletne zabalený v originálnom balení!

Viac informácií nájdete v obchodných podmienkach.

Prajeme Vám príjemný nákup

Tím P38.sk